Lua 5.1.4: lvm.c


L0001  /*
L0002  ** $Id: lvm.c,v 2.63.1.3 2007/12/28 15:32:23 roberto Exp $
L0003  ** Lua virtual machine
L0004  ** See Copyright Notice in lua.h
L0005  */
L0006  
L0007  
L0008  #include <stdio.h>
L0009  #include <stdlib.h>
L0010  #include <string.h>
L0011  
L0012  #define lvm_c
L0013  #define LUA_CORE
L0014  
L0015  #include "lua.h"
L0016  
L0017  #include "ldebug.h"
L0018  #include "ldo.h"
L0019  #include "lfunc.h"
L0020  #include "lgc.h"
L0021  #include "lobject.h"
L0022  #include "lopcodes.h"
L0023  #include "lstate.h"
L0024  #include "lstring.h"
L0025  #include "ltable.h"
L0026  #include "ltm.h"
L0027  #include "lvm.h"
L0028  
L0029  
L0030  
L0031  /* limit for table tag-method chains (to avoid loops) */
L0032  #define MAXTAGLOOP	100
L0033  
L0034  
L0035  const TValue *luaV_tonumber (const TValue *obj, TValue *n) {
L0036   lua_Number num;
L0037   if (ttisnumber(obj)) return obj;
L0038   if (ttisstring(obj) && luaO_str2d(svalue(obj), &num)) {
L0039    setnvalue(n, num);
L0040    return n;
L0041   }
L0042   else
L0043    return NULL;
L0044  }
L0045  
L0046  
L0047  int luaV_tostring (lua_State *L, StkId obj) {
L0048   if (!ttisnumber(obj))
L0049    return 0;
L0050   else {
L0051    char s[LUAI_MAXNUMBER2STR];
L0052    lua_Number n = nvalue(obj);
L0053    lua_number2str(s, n);
L0054    setsvalue2s(L, obj, luaS_new(L, s));
L0055    return 1;
L0056   }
L0057  }
L0058  
L0059  
L0060  static void traceexec (lua_State *L, const Instruction *pc) {
L0061   lu_byte mask = L->hookmask;
L0062   const Instruction *oldpc = L->savedpc;
L0063   L->savedpc = pc;
L0064   if ((mask & LUA_MASKCOUNT) && L->hookcount == 0) {
L0065    resethookcount(L);
L0066    luaD_callhook(L, LUA_HOOKCOUNT, -1);
L0067   }
L0068   if (mask & LUA_MASKLINE) {
L0069    Proto *p = ci_func(L->ci)->l.p;
L0070    int npc = pcRel(pc, p);
L0071    int newline = getline(p, npc);
L0072    /* call linehook when enter a new function, when jump back (loop),
L0073      or when enter a new line */
L0074    if (npc == 0 || pc <= oldpc || newline != getline(p, pcRel(oldpc, p)))
L0075     luaD_callhook(L, LUA_HOOKLINE, newline);
L0076   }
L0077  }
L0078  
L0079  
L0080  static void callTMres (lua_State *L, StkId res, const TValue *f,
L0081              const TValue *p1, const TValue *p2) {
L0082   ptrdiff_t result = savestack(L, res);
L0083   setobj2s(L, L->top, f); /* push function */
L0084   setobj2s(L, L->top+1, p1); /* 1st argument */
L0085   setobj2s(L, L->top+2, p2); /* 2nd argument */
L0086   luaD_checkstack(L, 3);
L0087   L->top += 3;
L0088   luaD_call(L, L->top - 3, 1);
L0089   res = restorestack(L, result);
L0090   L->top--;
L0091   setobjs2s(L, res, L->top);
L0092  }
L0093  
L0094  
L0095  
L0096  static void callTM (lua_State *L, const TValue *f, const TValue *p1,
L0097            const TValue *p2, const TValue *p3) {
L0098   setobj2s(L, L->top, f); /* push function */
L0099   setobj2s(L, L->top+1, p1); /* 1st argument */
L0100   setobj2s(L, L->top+2, p2); /* 2nd argument */
L0101   setobj2s(L, L->top+3, p3); /* 3th argument */
L0102   luaD_checkstack(L, 4);
L0103   L->top += 4;
L0104   luaD_call(L, L->top - 4, 0);
L0105  }
L0106  
L0107  
L0108  void luaV_gettable (lua_State *L, const TValue *t, TValue *key, StkId val) {
L0109   int loop;
L0110   for (loop = 0; loop < MAXTAGLOOP; loop++) {
L0111    const TValue *tm;
L0112    if (ttistable(t)) { /* `t' is a table? */
L0113     Table *h = hvalue(t);
L0114     const TValue *res = luaH_get(h, key); /* do a primitive get */
L0115     if (!ttisnil(res) || /* result is no nil? */
L0116       (tm = fasttm(L, h->metatable, TM_INDEX)) == NULL) { /* or no TM? */
L0117      setobj2s(L, val, res);
L0118      return;
L0119     }
L0120     /* else will try the tag method */
L0121    }
L0122    else if (ttisnil(tm = luaT_gettmbyobj(L, t, TM_INDEX)))
L0123     luaG_typeerror(L, t, "index");
L0124    if (ttisfunction(tm)) {
L0125     callTMres(L, val, tm, t, key);
L0126     return;
L0127    }
L0128    t = tm; /* else repeat with `tm' */ 
L0129   }
L0130   luaG_runerror(L, "loop in gettable");
L0131  }
L0132  
L0133  
L0134  void luaV_settable (lua_State *L, const TValue *t, TValue *key, StkId val) {
L0135   int loop;
L0136   for (loop = 0; loop < MAXTAGLOOP; loop++) {
L0137    const TValue *tm;
L0138    if (ttistable(t)) { /* `t' is a table? */
L0139     Table *h = hvalue(t);
L0140     TValue *oldval = luaH_set(L, h, key); /* do a primitive set */
L0141     if (!ttisnil(oldval) || /* result is no nil? */
L0142       (tm = fasttm(L, h->metatable, TM_NEWINDEX)) == NULL) { /* or no TM? */
L0143      setobj2t(L, oldval, val);
L0144      luaC_barriert(L, h, val);
L0145      return;
L0146     }
L0147     /* else will try the tag method */
L0148    }
L0149    else if (ttisnil(tm = luaT_gettmbyobj(L, t, TM_NEWINDEX)))
L0150     luaG_typeerror(L, t, "index");
L0151    if (ttisfunction(tm)) {
L0152     callTM(L, tm, t, key, val);
L0153     return;
L0154    }
L0155    t = tm; /* else repeat with `tm' */ 
L0156   }
L0157   luaG_runerror(L, "loop in settable");
L0158  }
L0159  
L0160  
L0161  static int call_binTM (lua_State *L, const TValue *p1, const TValue *p2,
L0162              StkId res, TMS event) {
L0163   const TValue *tm = luaT_gettmbyobj(L, p1, event); /* try first operand */
L0164   if (ttisnil(tm))
L0165    tm = luaT_gettmbyobj(L, p2, event); /* try second operand */
L0166   if (ttisnil(tm)) return 0;
L0167   callTMres(L, res, tm, p1, p2);
L0168   return 1;
L0169  }
L0170  
L0171  
L0172  static const TValue *get_compTM (lua_State *L, Table *mt1, Table *mt2,
L0173                   TMS event) {
L0174   const TValue *tm1 = fasttm(L, mt1, event);
L0175   const TValue *tm2;
L0176   if (tm1 == NULL) return NULL; /* no metamethod */
L0177   if (mt1 == mt2) return tm1; /* same metatables => same metamethods */
L0178   tm2 = fasttm(L, mt2, event);
L0179   if (tm2 == NULL) return NULL; /* no metamethod */
L0180   if (luaO_rawequalObj(tm1, tm2)) /* same metamethods? */
L0181    return tm1;
L0182   return NULL;
L0183  }
L0184  
L0185  
L0186  static int call_orderTM (lua_State *L, const TValue *p1, const TValue *p2,
L0187               TMS event) {
L0188   const TValue *tm1 = luaT_gettmbyobj(L, p1, event);
L0189   const TValue *tm2;
L0190   if (ttisnil(tm1)) return -1; /* no metamethod? */
L0191   tm2 = luaT_gettmbyobj(L, p2, event);
L0192   if (!luaO_rawequalObj(tm1, tm2)) /* different metamethods? */
L0193    return -1;
L0194   callTMres(L, L->top, tm1, p1, p2);
L0195   return !l_isfalse(L->top);
L0196  }
L0197  
L0198  
L0199  static int l_strcmp (const TString *ls, const TString *rs) {
L0200   const char *l = getstr(ls);
L0201   size_t ll = ls->tsv.len;
L0202   const char *r = getstr(rs);
L0203   size_t lr = rs->tsv.len;
L0204   for (;;) {
L0205    int temp = strcoll(l, r);
L0206    if (temp != 0) return temp;
L0207    else { /* strings are equal up to a `\0' */
L0208     size_t len = strlen(l); /* index of first `\0' in both strings */
L0209     if (len == lr) /* r is finished? */
L0210      return (len == ll) ? 0 : 1;
L0211     else if (len == ll) /* l is finished? */
L0212      return -1; /* l is smaller than r (because r is not finished) */
L0213     /* both strings longer than `len'; go on comparing (after the `\0') */
L0214     len++;
L0215     l += len; ll -= len; r += len; lr -= len;
L0216    }
L0217   }
L0218  }
L0219  
L0220  
L0221  int luaV_lessthan (lua_State *L, const TValue *l, const TValue *r) {
L0222   int res;
L0223   if (ttype(l) != ttype(r))
L0224    return luaG_ordererror(L, l, r);
L0225   else if (ttisnumber(l))
L0226    return luai_numlt(nvalue(l), nvalue(r));
L0227   else if (ttisstring(l))
L0228    return l_strcmp(rawtsvalue(l), rawtsvalue(r)) < 0;
L0229   else if ((res = call_orderTM(L, l, r, TM_LT)) != -1)
L0230    return res;
L0231   return luaG_ordererror(L, l, r);
L0232  }
L0233  
L0234  
L0235  static int lessequal (lua_State *L, const TValue *l, const TValue *r) {
L0236   int res;
L0237   if (ttype(l) != ttype(r))
L0238    return luaG_ordererror(L, l, r);
L0239   else if (ttisnumber(l))
L0240    return luai_numle(nvalue(l), nvalue(r));
L0241   else if (ttisstring(l))
L0242    return l_strcmp(rawtsvalue(l), rawtsvalue(r)) <= 0;
L0243   else if ((res = call_orderTM(L, l, r, TM_LE)) != -1) /* first try `le' */
L0244    return res;
L0245   else if ((res = call_orderTM(L, r, l, TM_LT)) != -1) /* else try `lt' */
L0246    return !res;
L0247   return luaG_ordererror(L, l, r);
L0248  }
L0249  
L0250  
L0251  int luaV_equalval (lua_State *L, const TValue *t1, const TValue *t2) {
L0252   const TValue *tm;
L0253   lua_assert(ttype(t1) == ttype(t2));
L0254   switch (ttype(t1)) {
L0255    case LUA_TNIL: return 1;
L0256    case LUA_TNUMBER: return luai_numeq(nvalue(t1), nvalue(t2));
L0257    case LUA_TBOOLEAN: return bvalue(t1) == bvalue(t2); /* true must be 1 !! */
L0258    case LUA_TLIGHTUSERDATA: return pvalue(t1) == pvalue(t2);
L0259    case LUA_TUSERDATA: {
L0260     if (uvalue(t1) == uvalue(t2)) return 1;
L0261     tm = get_compTM(L, uvalue(t1)->metatable, uvalue(t2)->metatable,
L0262               TM_EQ);
L0263     break; /* will try TM */
L0264    }
L0265    case LUA_TTABLE: {
L0266     if (hvalue(t1) == hvalue(t2)) return 1;
L0267     tm = get_compTM(L, hvalue(t1)->metatable, hvalue(t2)->metatable, TM_EQ);
L0268     break; /* will try TM */
L0269    }
L0270    default: return gcvalue(t1) == gcvalue(t2);
L0271   }
L0272   if (tm == NULL) return 0; /* no TM? */
L0273   callTMres(L, L->top, tm, t1, t2); /* call TM */
L0274   return !l_isfalse(L->top);
L0275  }
L0276  
L0277  
L0278  void luaV_concat (lua_State *L, int total, int last) {
L0279   do {
L0280    StkId top = L->base + last + 1;
L0281    int n = 2; /* number of elements handled in this pass (at least 2) */
L0282    if (!(ttisstring(top-2) || ttisnumber(top-2)) || !tostring(L, top-1)) {
L0283     if (!call_binTM(L, top-2, top-1, top-2, TM_CONCAT))
L0284      luaG_concaterror(L, top-2, top-1);
L0285    } else if (tsvalue(top-1)->len == 0) /* second op is empty? */
L0286     (void)tostring(L, top - 2); /* result is first op (as string) */
L0287    else {
L0288     /* at least two string values; get as many as possible */
L0289     size_t tl = tsvalue(top-1)->len;
L0290     char *buffer;
L0291     int i;
L0292     /* collect total length */
L0293     for (n = 1; n < total && tostring(L, top-n-1); n++) {
L0294      size_t l = tsvalue(top-n-1)->len;
L0295      if (l >= MAX_SIZET - tl) luaG_runerror(L, "string length overflow");
L0296      tl += l;
L0297     }
L0298     buffer = luaZ_openspace(L, &G(L)->buff, tl);
L0299     tl = 0;
L0300     for (i=n; i>0; i--) { /* concat all strings */
L0301      size_t l = tsvalue(top-i)->len;
L0302      memcpy(buffer+tl, svalue(top-i), l);
L0303      tl += l;
L0304     }
L0305     setsvalue2s(L, top-n, luaS_newlstr(L, buffer, tl));
L0306    }
L0307    total -= n-1; /* got `n' strings to create 1 new */
L0308    last -= n-1;
L0309   } while (total > 1); /* repeat until only 1 result left */
L0310  }
L0311  
L0312  
L0313  static void Arith (lua_State *L, StkId ra, const TValue *rb,
L0314            const TValue *rc, TMS op) {
L0315   TValue tempb, tempc;
L0316   const TValue *b, *c;
L0317   if ((b = luaV_tonumber(rb, &tempb)) != NULL &&
L0318     (c = luaV_tonumber(rc, &tempc)) != NULL) {
L0319    lua_Number nb = nvalue(b), nc = nvalue(c);
L0320    switch (op) {
L0321     case TM_ADD: setnvalue(ra, luai_numadd(nb, nc)); break;
L0322     case TM_SUB: setnvalue(ra, luai_numsub(nb, nc)); break;
L0323     case TM_MUL: setnvalue(ra, luai_nummul(nb, nc)); break;
L0324     case TM_DIV: setnvalue(ra, luai_numdiv(nb, nc)); break;
L0325     case TM_MOD: setnvalue(ra, luai_nummod(nb, nc)); break;
L0326     case TM_POW: setnvalue(ra, luai_numpow(nb, nc)); break;
L0327     case TM_UNM: setnvalue(ra, luai_numunm(nb)); break;
L0328     default: lua_assert(0); break;
L0329    }
L0330   }
L0331   else if (!call_binTM(L, rb, rc, ra, op))
L0332    luaG_aritherror(L, rb, rc);
L0333  }
L0334  
L0335  
L0336  
L0337  /*
L0338  ** some macros for common tasks in `luaV_execute'
L0339  */
L0340  
L0341  #define runtime_check(L, c)	{ if (!(c)) break; }
L0342  
L0343  #define RA(i)	(base+GETARG_A(i))
L0344  /* to be used after possible stack reallocation */
L0345  #define RB(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgR, base+GETARG_B(i))
L0346  #define RC(i)	check_exp(getCMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgR, base+GETARG_C(i))
L0347  #define RKB(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, \
L0348  	ISK(GETARG_B(i)) ? k+INDEXK(GETARG_B(i)) : base+GETARG_B(i))
L0349  #define RKC(i)	check_exp(getCMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, \
L0350  	ISK(GETARG_C(i)) ? k+INDEXK(GETARG_C(i)) : base+GETARG_C(i))
L0351  #define KBx(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, k+GETARG_Bx(i))
L0352  
L0353  
L0354  #define dojump(L,pc,i)	{(pc) += (i); luai_threadyield(L);}
L0355  
L0356  
L0357  #define Protect(x)	{ L->savedpc = pc; {x;}; base = L->base; }
L0358  
L0359  
L0360  #define arith_op(op,tm) { \
L0361      TValue *rb = RKB(i); \
L0362      TValue *rc = RKC(i); \
L0363      if (ttisnumber(rb) && ttisnumber(rc)) { \
L0364       lua_Number nb = nvalue(rb), nc = nvalue(rc); \
L0365       setnvalue(ra, op(nb, nc)); \
L0366      } \
L0367      else \
L0368       Protect(Arith(L, ra, rb, rc, tm)); \
L0369     }
L0370  
L0371  
L0372  
L0373  void luaV_execute (lua_State *L, int nexeccalls) {
L0374   LClosure *cl;
L0375   StkId base;
L0376   TValue *k;
L0377   const Instruction *pc;
L0378   reentry: /* entry point */
L0379   lua_assert(isLua(L->ci));
L0380   pc = L->savedpc;
L0381   cl = &clvalue(L->ci->func)->l;
L0382   base = L->base;
L0383   k = cl->p->k;
L0384   /* main loop of interpreter */
L0385   for (;;) {
L0386    const Instruction i = *pc++;
L0387    StkId ra;
L0388    if ((L->hookmask & (LUA_MASKLINE | LUA_MASKCOUNT)) &&
L0389      (--L->hookcount == 0 || L->hookmask & LUA_MASKLINE)) {
L0390     traceexec(L, pc);
L0391     if (L->status == LUA_YIELD) { /* did hook yield? */
L0392      L->savedpc = pc - 1;
L0393      return;
L0394     }
L0395     base = L->base;
L0396    }
L0397    /* warning!! several calls may realloc the stack and invalidate `ra' */
L0398    ra = RA(i);
L0399    lua_assert(base == L->base && L->base == L->ci->base);
L0400    lua_assert(base <= L->top && L->top <= L->stack + L->stacksize);
L0401    lua_assert(L->top == L->ci->top || luaG_checkopenop(i));
L0402    switch (GET_OPCODE(i)) {
L0403     case OP_MOVE: {
L0404      setobjs2s(L, ra, RB(i));
L0405      continue;
L0406     }
L0407     case OP_LOADK: {
L0408      setobj2s(L, ra, KBx(i));
L0409      continue;
L0410     }
L0411     case OP_LOADBOOL: {
L0412      setbvalue(ra, GETARG_B(i));
L0413      if (GETARG_C(i)) pc++; /* skip next instruction (if C) */
L0414      continue;
L0415     }
L0416     case OP_LOADNIL: {
L0417      TValue *rb = RB(i);
L0418      do {
L0419       setnilvalue(rb--);
L0420      } while (rb >= ra);
L0421      continue;
L0422     }
L0423     case OP_GETUPVAL: {
L0424      int b = GETARG_B(i);
L0425      setobj2s(L, ra, cl->upvals[b]->v);
L0426      continue;
L0427     }
L0428     case OP_GETGLOBAL: {
L0429      TValue g;
L0430      TValue *rb = KBx(i);
L0431      sethvalue(L, &g, cl->env);
L0432      lua_assert(ttisstring(rb));
L0433      Protect(luaV_gettable(L, &g, rb, ra));
L0434      continue;
L0435     }
L0436     case OP_GETTABLE: {
L0437      Protect(luaV_gettable(L, RB(i), RKC(i), ra));
L0438      continue;
L0439     }
L0440     case OP_SETGLOBAL: {
L0441      TValue g;
L0442      sethvalue(L, &g, cl->env);
L0443      lua_assert(ttisstring(KBx(i)));
L0444      Protect(luaV_settable(L, &g, KBx(i), ra));
L0445      continue;
L0446     }
L0447     case OP_SETUPVAL: {
L0448      UpVal *uv = cl->upvals[GETARG_B(i)];
L0449      setobj(L, uv->v, ra);
L0450      luaC_barrier(L, uv, ra);
L0451      continue;
L0452     }
L0453     case OP_SETTABLE: {
L0454      Protect(luaV_settable(L, ra, RKB(i), RKC(i)));
L0455      continue;
L0456     }
L0457     case OP_NEWTABLE: {
L0458      int b = GETARG_B(i);
L0459      int c = GETARG_C(i);
L0460      sethvalue(L, ra, luaH_new(L, luaO_fb2int(b), luaO_fb2int(c)));
L0461      Protect(luaC_checkGC(L));
L0462      continue;
L0463     }
L0464     case OP_SELF: {
L0465      StkId rb = RB(i);
L0466      setobjs2s(L, ra+1, rb);
L0467      Protect(luaV_gettable(L, rb, RKC(i), ra));
L0468      continue;
L0469     }
L0470     case OP_ADD: {
L0471      arith_op(luai_numadd, TM_ADD);
L0472      continue;
L0473     }
L0474     case OP_SUB: {
L0475      arith_op(luai_numsub, TM_SUB);
L0476      continue;
L0477     }
L0478     case OP_MUL: {
L0479      arith_op(luai_nummul, TM_MUL);
L0480      continue;
L0481     }
L0482     case OP_DIV: {
L0483      arith_op(luai_numdiv, TM_DIV);
L0484      continue;
L0485     }
L0486     case OP_MOD: {
L0487      arith_op(luai_nummod, TM_MOD);
L0488      continue;
L0489     }
L0490     case OP_POW: {
L0491      arith_op(luai_numpow, TM_POW);
L0492      continue;
L0493     }
L0494     case OP_UNM: {
L0495      TValue *rb = RB(i);
L0496      if (ttisnumber(rb)) {
L0497       lua_Number nb = nvalue(rb);
L0498       setnvalue(ra, luai_numunm(nb));
L0499      }
L0500      else {
L0501       Protect(Arith(L, ra, rb, rb, TM_UNM));
L0502      }
L0503      continue;
L0504     }
L0505     case OP_NOT: {
L0506      int res = l_isfalse(RB(i)); /* next assignment may change this value */
L0507      setbvalue(ra, res);
L0508      continue;
L0509     }
L0510     case OP_LEN: {
L0511      const TValue *rb = RB(i);
L0512      switch (ttype(rb)) {
L0513       case LUA_TTABLE: {
L0514        setnvalue(ra, cast_num(luaH_getn(hvalue(rb))));
L0515        break;
L0516       }
L0517       case LUA_TSTRING: {
L0518        setnvalue(ra, cast_num(tsvalue(rb)->len));
L0519        break;
L0520       }
L0521       default: { /* try metamethod */
L0522        Protect(
L0523         if (!call_binTM(L, rb, luaO_nilobject, ra, TM_LEN))
L0524          luaG_typeerror(L, rb, "get length of");
L0525        )
L0526       }
L0527      }
L0528      continue;
L0529     }
L0530     case OP_CONCAT: {
L0531      int b = GETARG_B(i);
L0532      int c = GETARG_C(i);
L0533      Protect(luaV_concat(L, c-b+1, c); luaC_checkGC(L));
L0534      setobjs2s(L, RA(i), base+b);
L0535      continue;
L0536     }
L0537     case OP_JMP: {
L0538      dojump(L, pc, GETARG_sBx(i));
L0539      continue;
L0540     }
L0541     case OP_EQ: {
L0542      TValue *rb = RKB(i);
L0543      TValue *rc = RKC(i);
L0544      Protect(
L0545       if (equalobj(L, rb, rc) == GETARG_A(i))
L0546        dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc));
L0547      )
L0548      pc++;
L0549      continue;
L0550     }
L0551     case OP_LT: {
L0552      Protect(
L0553       if (luaV_lessthan(L, RKB(i), RKC(i)) == GETARG_A(i))
L0554        dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc));
L0555      )
L0556      pc++;
L0557      continue;
L0558     }
L0559     case OP_LE: {
L0560      Protect(
L0561       if (lessequal(L, RKB(i), RKC(i)) == GETARG_A(i))
L0562        dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc));
L0563      )
L0564      pc++;
L0565      continue;
L0566     }
L0567     case OP_TEST: {
L0568      if (l_isfalse(ra) != GETARG_C(i))
L0569       dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc));
L0570      pc++;
L0571      continue;
L0572     }
L0573     case OP_TESTSET: {
L0574      TValue *rb = RB(i);
L0575      if (l_isfalse(rb) != GETARG_C(i)) {
L0576       setobjs2s(L, ra, rb);
L0577       dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc));
L0578      }
L0579      pc++;
L0580      continue;
L0581     }
L0582     case OP_CALL: {
L0583      int b = GETARG_B(i);
L0584      int nresults = GETARG_C(i) - 1;
L0585      if (b != 0) L->top = ra+b; /* else previous instruction set top */
L0586      L->savedpc = pc;
L0587      switch (luaD_precall(L, ra, nresults)) {
L0588       case PCRLUA: {
L0589        nexeccalls++;
L0590        goto reentry; /* restart luaV_execute over new Lua function */
L0591       }
L0592       case PCRC: {
L0593        /* it was a C function (`precall' called it); adjust results */
L0594        if (nresults >= 0) L->top = L->ci->top;
L0595        base = L->base;
L0596        continue;
L0597       }
L0598       default: {
L0599        return; /* yield */
L0600       }
L0601      }
L0602     }
L0603     case OP_TAILCALL: {
L0604      int b = GETARG_B(i);
L0605      if (b != 0) L->top = ra+b; /* else previous instruction set top */
L0606      L->savedpc = pc;
L0607      lua_assert(GETARG_C(i) - 1 == LUA_MULTRET);
L0608      switch (luaD_precall(L, ra, LUA_MULTRET)) {
L0609       case PCRLUA: {
L0610        /* tail call: put new frame in place of previous one */
L0611        CallInfo *ci = L->ci - 1; /* previous frame */
L0612        int aux;
L0613        StkId func = ci->func;
L0614        StkId pfunc = (ci+1)->func; /* previous function index */
L0615        if (L->openupval) luaF_close(L, ci->base);
L0616        L->base = ci->base = ci->func + ((ci+1)->base - pfunc);
L0617        for (aux = 0; pfunc+aux < L->top; aux++) /* move frame down */
L0618         setobjs2s(L, func+aux, pfunc+aux);
L0619        ci->top = L->top = func+aux; /* correct top */
L0620        lua_assert(L->top == L->base + clvalue(func)->l.p->maxstacksize);
L0621        ci->savedpc = L->savedpc;
L0622        ci->tailcalls++; /* one more call lost */
L0623        L->ci--; /* remove new frame */
L0624        goto reentry;
L0625       }
L0626       case PCRC: { /* it was a C function (`precall' called it) */
L0627        base = L->base;
L0628        continue;
L0629       }
L0630       default: {
L0631        return; /* yield */
L0632       }
L0633      }
L0634     }
L0635     case OP_RETURN: {
L0636      int b = GETARG_B(i);
L0637      if (b != 0) L->top = ra+b-1;
L0638      if (L->openupval) luaF_close(L, base);
L0639      L->savedpc = pc;
L0640      b = luaD_poscall(L, ra);
L0641      if (--nexeccalls == 0) /* was previous function running `here'? */
L0642       return; /* no: return */
L0643      else { /* yes: continue its execution */
L0644       if (b) L->top = L->ci->top;
L0645       lua_assert(isLua(L->ci));
L0646       lua_assert(GET_OPCODE(*((L->ci)->savedpc - 1)) == OP_CALL);
L0647       goto reentry;
L0648      }
L0649     }
L0650     case OP_FORLOOP: {
L0651      lua_Number step = nvalue(ra+2);
L0652      lua_Number idx = luai_numadd(nvalue(ra), step); /* increment index */
L0653      lua_Number limit = nvalue(ra+1);
L0654      if (luai_numlt(0, step) ? luai_numle(idx, limit)
L0655                  : luai_numle(limit, idx)) {
L0656       dojump(L, pc, GETARG_sBx(i)); /* jump back */
L0657       setnvalue(ra, idx); /* update internal index... */
L0658       setnvalue(ra+3, idx); /* ...and external index */
L0659      }
L0660      continue;
L0661     }
L0662     case OP_FORPREP: {
L0663      const TValue *init = ra;
L0664      const TValue *plimit = ra+1;
L0665      const TValue *pstep = ra+2;
L0666      L->savedpc = pc; /* next steps may throw errors */
L0667      if (!tonumber(init, ra))
L0668       luaG_runerror(L, LUA_QL("for") " initial value must be a number");
L0669      else if (!tonumber(plimit, ra+1))
L0670       luaG_runerror(L, LUA_QL("for") " limit must be a number");
L0671      else if (!tonumber(pstep, ra+2))
L0672       luaG_runerror(L, LUA_QL("for") " step must be a number");
L0673      setnvalue(ra, luai_numsub(nvalue(ra), nvalue(pstep)));
L0674      dojump(L, pc, GETARG_sBx(i));
L0675      continue;
L0676     }
L0677     case OP_TFORLOOP: {
L0678      StkId cb = ra + 3; /* call base */
L0679      setobjs2s(L, cb+2, ra+2);
L0680      setobjs2s(L, cb+1, ra+1);
L0681      setobjs2s(L, cb, ra);
L0682      L->top = cb+3; /* func. + 2 args (state and index) */
L0683      Protect(luaD_call(L, cb, GETARG_C(i)));
L0684      L->top = L->ci->top;
L0685      cb = RA(i) + 3; /* previous call may change the stack */
L0686      if (!ttisnil(cb)) { /* continue loop? */
L0687       setobjs2s(L, cb-1, cb); /* save control variable */
L0688       dojump(L, pc, GETARG_sBx(*pc)); /* jump back */
L0689      }
L0690      pc++;
L0691      continue;
L0692     }
L0693     case OP_SETLIST: {
L0694      int n = GETARG_B(i);
L0695      int c = GETARG_C(i);
L0696      int last;
L0697      Table *h;
L0698      if (n == 0) {
L0699       n = cast_int(L->top - ra) - 1;
L0700       L->top = L->ci->top;
L0701      }
L0702      if (c == 0) c = cast_int(*pc++);
L0703      runtime_check(L, ttistable(ra));
L0704      h = hvalue(ra);
L0705      last = ((c-1)*LFIELDS_PER_FLUSH) + n;
L0706      if (last > h->sizearray) /* needs more space? */
L0707       luaH_resizearray(L, h, last); /* pre-alloc it at once */
L0708      for (; n > 0; n--) {
L0709       TValue *val = ra+n;
L0710       setobj2t(L, luaH_setnum(L, h, last--), val);
L0711       luaC_barriert(L, h, val);
L0712      }
L0713      continue;
L0714     }
L0715     case OP_CLOSE: {
L0716      luaF_close(L, ra);
L0717      continue;
L0718     }
L0719     case OP_CLOSURE: {
L0720      Proto *p;
L0721      Closure *ncl;
L0722      int nup, j;
L0723      p = cl->p->p[GETARG_Bx(i)];
L0724      nup = p->nups;
L0725      ncl = luaF_newLclosure(L, nup, cl->env);
L0726      ncl->l.p = p;
L0727      for (j=0; j<nup; j++, pc++) {
L0728       if (GET_OPCODE(*pc) == OP_GETUPVAL)
L0729        ncl->l.upvals[j] = cl->upvals[GETARG_B(*pc)];
L0730       else {
L0731        lua_assert(GET_OPCODE(*pc) == OP_MOVE);
L0732        ncl->l.upvals[j] = luaF_findupval(L, base + GETARG_B(*pc));
L0733       }
L0734      }
L0735      setclvalue(L, ra, ncl);
L0736      Protect(luaC_checkGC(L));
L0737      continue;
L0738     }
L0739     case OP_VARARG: {
L0740      int b = GETARG_B(i) - 1;
L0741      int j;
L0742      CallInfo *ci = L->ci;
L0743      int n = cast_int(ci->base - ci->func) - cl->p->numparams - 1;
L0744      if (b == LUA_MULTRET) {
L0745       Protect(luaD_checkstack(L, n));
L0746       ra = RA(i); /* previous call may change the stack */
L0747       b = n;
L0748       L->top = ra + n;
L0749      }
L0750      for (j = 0; j < b; j++) {
L0751       if (j < n) {
L0752        setobjs2s(L, ra + j, ci->base - n + j);
L0753       }
L0754       else {
L0755        setnilvalue(ra + j);
L0756       }
L0757      }
L0758      continue;
L0759     }
L0760    }
L0761   }
L0762  }
L0763  

Generated by pretty.lua